Završen sedmi History Fest

Završen sedmi History Fest

Udruženje za modernu historiju je od 6. do 10. juna 2023. organiziralo sedmi po redu History Fest. Fest je održan u tri grada (Sarajevo, Jablanica i Konjic) i sastojao iz više dijelova (panel diskusije, predavanja, promocije knjiga, predstavljanja izložbi i doktorska radionica).
A. Organizirano je sedam panel diskusija:
1. Bošnjački sabor 1993. i identitet Bošnjaka. Sudjelovali: Šaćir Filandra, Xavier Bougarel, Edin Omerčić, Izet Šabotić, Husnija Kamberović.
2. Kako pisati udžbenike historije. Sudjelovali: Dubravka Stojanović, Snježana Koren, Irena Stefoska, Nenad Veličković
3. Šta je (nama) značila Latinka Perović? Sudjelovali: Sonja Biserko, Tvrtko Jakovina, Milivoj Bešlin, Dragan Markovina, Petar Žarković, Ivo Goldstein, Husnija Kamberović
4. Panel diskusija o knjizi: Istorija Jugoslavije u svjetlu kritike. Polemike u jugoslovenskim časopisima 1973-1976. Sarajevo – Beograd – Zagreb: Buybook – MastArt Jugoslavija – Srednja Europa, 2022 Sudjelovali: Boždar Jakšić, Edin Radušić, Magdalena Najbar-Agičić, Milivoj Bešlin, Dragan Stojković
5. Jugoslavija i ideje o evropskoj integraciji početkom 1990-ih godina. Sudjelovali: Sonja Biserko, Tvrtko Jakovina, Jure Ramšak, Petar Todorov, Edo Kanlić, Dino Šakanović
6. AVNOJ 1943. i stvaranje nove Jugoslavije – pogledi iz historiografske i savremene perspektive. Sudjelovali: Ivo Goldstein, Vera Katz, Peter Mikša, Milivoj Bešlin, Adnan Prekić, Petar Todorov, Dino
Dupanović
7. Značaj velikih bitaka 1943. na konačan ishod Drugog svjetskog rata. Sudjelovali: Gaj Trifković, Dragan Markovina, Sead Selimović, Božidar Flajšman
B. Organizirana su tri naučna predavanja:
1. Hannes Grandits: Kraj osmanske vladavine u Bosni kao historiografski izazov (povodom izlaska bosanskohercegovačkog izdanja knjige Kraj osmanske vladavine u Bosni. Suprotstavljena djelovanja i imperijalna prisvajanja. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2023)
2. Hrvoje Klasić, Što su nama Neretva i Sutjeska danas?
3. Ivo Goldstein, Josip Broz Tito – danas
C. U okviru History festa su održane i slijedeće promocije knjiga:
1. Promocija knjiga Udruženja Bathinus. Sudjelovali: Salmedin Mesihović, Amra Šačić Beća, Edin Veletovac
2. Predstavljanje knjige: Sabina Veladžić i Aida Ličina Ramić (ur): Zamišljanje žene. O ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine (Sarajevo: Henrich Boell Stiftung). Sudjelovali: Amila Kasumović, Ajla Demiragić, Sabina Veladžić, Aida Ličina Ramić
3. Predstavljanje Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sudjelovali: Mersiha Imamović, Adnan Jahić
4. Promocija knjiga Odjeljenja za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Sudjelovali: Peter Mikša i Božidar Flajšman
5. Promocija knjige: Xavier Bougarel, Kod Titovih partizana: komunisti i seljaci u Bosanskoj krajini 1941-1945, Sarajevo: Udruženje za modernu historiju. Sudjelovali: Ivo Goldstein, Gaj Trifković, Husnija Kamberović, Xavier Bougarel
6. Promocija knjiga izdavača Srednja Europa (Zagreb). Sudjelovali: Damir Agičić, Branimir Janković, Jure Ramšak, Mateja Režek
7. Predstavljanje Instituta za nacionalnu istoriju, Skopje. Sudjelovali: Dragi Gjorgijev, Irena Stefoska, Petar Todorov
8. Predstavljanje knjige: Jean-Baptiste Evariste Charles Pricot de Sainte-Marie, Hercegovina: geografska, historijska i statistička studija. Prevod sa francuskog jezika Almira Drino. Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, 2023. Sudjelovali: Husnija Kamberović, Jasmin Branković, Hannes Grandits
9. Razgovor o knjizi: Tragom Evlije Čelebije kroz Hercegovački sandžak, Zagreb: Srednja Europa, 2023). Sudjelovali: Damir Agičić, Dijana Pinjuh, Husnija Kamberović
D. U kviru History Festa organzirane su i dvije izložbe:
1. Izložba Mjesta sjećanja: moć i nemoć spomenika. Sudbina spomenika NOB-a i socijalističke revolucije na prostoru bivše Jugoslavije. Sudjelovali: Peter Mikša i Božidar Flajšman
2. Izložba MOnuMENTI – Promjenljivo lice sjećanja. Sudjelovao: Michele Parente (forumZFD BiH)
E. Dvije doktorske radionice su također bile sastavni dio History Festa:
1. Doktorska radionica: Zasjedanja AVNOJ-a u socijalističkim i postsocijalističkim udžbenicima historije. Sudjelovali: Marino Badurina, Amel Durutlić, Filip Kuzman, Dino Dupanović, Pavle Antonijević, Đorđe Lalić
2. Doktorska radionica: Velike bitke 1943. na jugoslavenskom ratištu u socijalističkim i postsocijalističkim udžbenicima historije. Sudjelovali: Dino Šakanović, Vukadin Nišavić, Jovan Muhadinović, Marina Alia Jurišić, Anton Arko, Dragan Popović, Luka Savčić

U History Festu 2023. sudjelovao je veliki broj historičara iz jugoistočne Evrope (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija), kao i dio historičara iz Njemačke i Francuske.

Panel diskusije su bile vrlo važne, jer su se doticale velikih tema (kao što su Bošnjački sabor 1993, ili velike bitke 1943). Također su predavanja bila veoma korisna i naišla su na veliki odjek u medijima.

Rezultat će biti poseban zbornik, koji pripremamo i koji će biti završen tokom ljeta 2023, te objavljen i promoviran koncem novembra 2023. godine.

Najveći značaj History Festa je umrežavanje naučnika iz Bosne i Hercegovine i saradnja sa historičarima iz regiona i Evrope. Ove godine su na festivalu bili historičari iz svih postjugoslavenskih zemalja, a posebno zapažena su bila predstavljanja Instituta za nacionalnu istoriju iz Skopja i Odjeljenja za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. To je pokazatelj institucionalne saradnje Udruženja za modernu historiju sa univerzitetima u regionu. Imajući u vidu da su na festivalu bili i historičari iz Berlina (sa Univerziteta Humbolt), iz Pariza, kao i sa Sveučilišta u Zagrebu, Univerziteta u Kopru, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Skopju i Univerziteta Crne Gore – jasno je da ovaj History Fest postaje najznačajnije mjesto okupljanja historičara iz jugoistočne Evrope.

Posebnu vrijednost i ovogodišnjem History Festu dale su doktorske radionice, koje su bile posvećene percepcijama odluka AVNOJ-a i velikih bitaka 1943. u udžbenicima historije. U radionicama su sudjelovali doktoranti iz svih postjugoslavenskih zemalja i ovaj dio festivala predstavlja najvažniji aspekt povezivanja mladih naučnika, što je veoma važno za budućnost naših historiografija.

Posebno naglašavamo veliku medijsku pažnju koju je izazvao ovogodišnji History Festa, jer su o događanjima na festivalu pisali ne samo domaći nego i regionalni mediji (posebno mediji u Hrvatskoj).